01.03.2016

Vaaz ve İrşad Hizmetleri Tanıtım

İrşat Hizmetlerinde Uyulacak Genel İlkeler

 

Cami içi ve dışında toplumu din konusunda aydınlatma hizmeti sunulurken aşağıdaki ilkelere titizlikle riayet edilecektir. Başkanlığımız görevlilerine, özellikle teşkilatımız mevzuat ve prensiplerini bilemeyecekleri dikkate alınarak Başkanlığımız personeli olmayanlara aşağıdaki hususlar önceden hatırlatılacak, gerçekleştirecekleri irşat hizmetleri (hutbe, vaaz, konferans, sempozyum, panel, radyo ve tv programları gibi) yakından izlenecek, bu hususlara dikkat etmeyenlere bir daha irşat görevi verilmeyecek, bu kimseler Başkanlığımız personeli ise haklarında gerekli işlem yapılacaktır:

 

1) Toplumun dinî, ilmî ve ahlâkî konularda bilgi ve kültürünün artırılması hedef alınacak, fitne, tefrika ve bölücülüğün kötülüğü, sevgi, acıma duygusu, af ve hoş görü gibi hasletlerin fazileti, akraba, komşu ve insan hakları, düzenli ve tutumlu yaşama, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemi, lüks, israf ve düzensiz yaşamanın zararları gibi yurt kalkınmamızın güçlenmesine yardımcı olacak ve millî bütünlüğümüzü pekiştirecek konulara yer verilecektir.

 

2) Samimî, duygulu, toplumun içinde bulunduğu manevî hastalıkları tedavi edici, ölçülü, yapıcı, uyarıcı, teşvik edici, sevdirici ve müjdeleyici ifadeler kullanılacak; aşırı, kırıcı, itham edici ifadelerden; bıktırıcı ve mesnetsiz sözlerden, dinî ve ilmî kesin bilgilere uymayan görüşlerden kaçınılacaktır.

 

3) Nefret ettirmeyen, müjdeleyen, zorlaştırmayan kolaylaştıran bir üslup sergilenecektir.

 

4) Bölgenin içtimaî durumu ve dinî özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.

 

5) İnanç ve ahlâkî değerlerin korunması ile İslâm Dininin doğru ve sağlıklı bir şekilde öğretilmesini amaçlayan konulara ağırlık verilecektir.

 

6) Millî birlik, dinî bütünlük, yardımlaşma, karşılıklı sevgi ve saygı gibi Dinimizin ön gördüğü yüce değerlere yer verilecek, muhataplar bu hususlara özendirilmeye çalışılacak, onlara, fert ve toplum bünyesini kemiren zararlı alışkanlık ve davranışlardan uzak kalmaları telkininde bulunulacak, yıkıcı, bölücü propagandalara, zararlı akımlara karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

 

7) Dayanışma ve fedakarlıkların toplum ve ülke yararları açısından gerekliliğine vurgu yapılacaktır.

 

8) Gençliğin önemi, eğitimi ve problemleri anlatılacak ve onlara, ahlâkî dejenerasyona karşı en etkili çarenin Dinimizin yüce ahlâkî değerleri olduğu hatırlatılacaktır.

 

9) Vaaz ve hutbelerde; siyaset ve şahsiyat yapmaktan kaçınılacak, konu bütünlüğü sağlanacak, iç ve dış politik konulara kesinlikle girilmeyecektir.

 

10) Vaizlerin, hazırlıksız ve üç aylık vaaz ve irşat programına alınmayan konularda vaaz etmeleri önlenecektir. Ancak olağanüstü durumlarda ilgili müftülüğün bilgisi dâhilinde hutbe ve vaaz konularında değişiklik yapılabilecektir.

 

11) Yetkisiz kişilerin vaaz etmelerine ve hutbe okumalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nin ilgili maddeleri uyarınca emekli Başkanlık üst düzey görevlileri ile emekli müftü, emekli vaiz ve fahrî vaizlik belgesi bulunanlar ile vaaz etme ehliyet ve niteliğinde olan diğer kişilerden mahallî müftülüğün bilgisi veya izniyle azamî derecede istifade cihetine gidilecektir. Ayrıca Yönergenin ilgili maddesi uyarınca da, Başkanlık kuruluşu dışındaki dinî bilgi ve tecrübeleri ile tanınmış kimselerden, bu Yönerge esaslarına uygun olarak vaaz veya konferans verdirmek suretiyle yararlanılacaktır.

 

12) Cuma günlerinin dışında, müftülüklerce belirlenecek günlerde, yine müftülüklerce belirlenecek vaizler tarafından merkezî camilerde İSTİCVAP (soru-cevap) metodu ile vaaz ve irşat hizmeti sunulabilecektir.

 

13) İdrak edilecek mübarek gün ve geceler ile Kutlu Doğum Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, müftülüklerce;

 

a) Özel programlar hazırlanarak bu zamanların manevî havasından da istifade edilerek, dinî ve ahlâkî konularda vatandaşlarımızın aydınlatılmasına çalışılacaktır.

 

b) Bu vesileler ile cezaevleri, yetiştirme yurtları, huzurevleri ve hastaneler imkânlar ölçüsünde ziyaret edilecektir.

 

c) İmkânlar nispetinde konferans, panel vb. etkinlikler düzenlenecektir.

 

ç) Günün, gecenin ve haftanın mana ve ehemmiyetini belirten hutbe ve broşürler hazırlanarak dağıtılacaktır.

 

d) Mahallî basın yoluyla ve diğer araç ve gereçlerle halka yeterince duyurular yapılacaktır.

 

14) Vaazlarda ele alınan konuya uygun Başkanlığımız basılı ve görüntülü yayınlarının tavsiyesi yapılacaktır.

 

15) Müftülükler bünyesinde vaizlerimize özel bir oda tahsis edilecek ve bu oda içerisinde bir kitaplık kurulması sağlanacaktır.

 

Vaaz ve irşat kurulları

 

1. Teşekkülü

 

a.    Her ilde valilik onayı ile il müftüsünün başkanlığında ilgili müftü yardımcısı, başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerden (en az birisi kadın vaiz olmak üzere) 5 (beş) üyeden teşekkül edecek bir “Vaaz ve İrşat Kurulu” oluşturulacaktır.

 

b.    Merkez ilçe nüfusu 30.000’in üzerinde ve vaaz etme ehliyetine sahip yeterli personeli olan ilçeler ile Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçelerinde Vaaz ve İrşat Kurulu oluşturulacaktır. İlçe müftülüklerince oluşturulacak “Vaaz ve İrşat Kurulu” (Program ve konu birliğini sağlamak için) il müftülüğü bünyesindeki “Vaaz ve İrşat Kurulu” ile koordineli çalışacaktır. İlçe vaaz ve irşat kurulu ilçe müftüsünün başkanlığında başvaiz, uzman vaiz, vaiz, şube müdürü ve bunlardan yeteri kadar bulunmadığı yerlerde ise bu yönergenin ilgili maddelerinde tarif edilen vaaz etme ehliyet ve niteliğine sahip en az 3 (üç) görevliden teşekkül ettirilecektir.

 

2. Görevleri

 

a.    Kurul üçer aylık vaaz ve irşat dönemleri ve Ramazan ayı öncesinde vaaz konularını belirlemek üzere müftülükçe tespit edilecek bir tarihte toplanacaktır.

 

b.    Kurul vaaz konularını belirlerken “Vaaz Konularını Belirleme Kriterleri”ni göz önünde bulunduracak, toplantıda alınacak kararlar kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanacak ve ilgili müftülük tarafından muhafaza edilecektir. Hazırlanacak vaaz ve irşat programları mülki amirin onayı alındıktan sonra uygulamaya başlanacaktır.

 

c.    Hazırlanan vaaz ve irşat programları dönemin başlama tarihinden en az 15 gün önce “Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi”ne kaydedilecektir.

 

Vaazın Hazırlanışı ve Yapılışı

 

Vaaz hazırlanırken ve vaaz ederken şu esaslara uyulur:

 

a.    Yapılan program ve tespit edilen konu ile ilgili ayet, hadis ve diğer bilgiler toplanır, konuşma süresi de dikkate alınarak bir plan hazırlanır ve konu bu plana göre işlenir,

 

b.    Vaaz, kolay anlaşılır düzgün bir Türkçe ve uygun bir üslupla yapılır,

 

c.    Vaaz, samimi, dini heyecan verici, yapıcı, uyarıcı, düşündürücü, öğretici, müjdeleyici, dini yasaklardan ve ahlaka aykırı davranışlardan sakındırıcı ve yanlış inançları düzeltici şekilde yapılır,

 

d.   Vaazda, kırıcı, ölçüsüz ve mesnetsiz sözlerden kaçınılır; sıhhatli olmayan bilgilere, hurafelere ve dini bakımdan muteber sayılmayan görüşlere, milli ve dini beraberliği zedeleyici ifadelere ve ihtilaf konusu olan meselelere yer verilmez. Siyaset ve şahsiyet yapılmaz,

 

e.    Vaaza ezândan en az kırk dakika önce başlanacak, ezânla birlikte vaaza hemen son verilecek, cemaatin ezânı dinlemesi sağlacaktır.

 

f.     Namazdan sonra yapılan vaazlar için de kırk dakikalık süre esas alınacaktır.

 

g.    Vaazların sunumunda PowerPoint sunumu gibi mümkün olan teknik imkanlardan istifade edilebilecektir.

 

 

Stajyer vaizler

 

1) Stajyer vaizler bir yıl süre ile atandıkları il müftülüğü emrinde çalıştırılacaktır.

 

2) Müftülük bürolarında yürütülen hizmetlerin neler olduğu, yazışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği, vekalet tevdi edildiğinde riayet edilecek hususlar ile ildeki diğer resmî dairelerle görüşme ve işbirliğinin usûl ve esasları hakkında, ilgili müftülüğün hazırlayacağı özel bir program çerçevesinde, bir haftadan az olmamak üzere stajyer vaizlere bilgilendirme programı uygulanacaktır.

 

3) Stajyer vaizlere iki ay süreyle vaaz hazırlamada usûl ve metot çalışması yaptırılacak ve özel vaaz metinleri hazırlattırılacaktır. Bu çalışmalar esnasında kaynaklara inme, vaaz planı yapma ve konuları işleme teknikleri öğretilecek, ayrıca irşat konusu ile ilgili mevzuat bilgileri de verilecektir.

 

4) Üçüncü aydan itibaren il merkezlerindeki camilerde stajyer vaizlere vaaz ettirilecektir.

 

5) Stajyer vaizler; hafta içerisinde boş zamanlarında müftülük kütüphanesinde veya diğer kütüphanelerde araştırma yapacaklar, ayrıca üçüncü aydan itibaren vatandaşların dinî sorularına cevap vermek üzere de görevlendirileceklerdir.

 

 

 Merkezî Vaaz Sistemi

 

1) Bilindiği gibi, vaaz ve irşat hizmetlerinde asıl olan ehliyetsiz kişilerin vaaz etmesini önleyerek, bilgili ve tecrübeli, mesleğinde ehil elemanların merkezî bir camiden yapacakları vaazın diğer camilere de ulaştırılması şeklindeki uygulamanın daha faydalı ve etkili olacağı kanaati ile “Merkezî Vaaz Sistemi”ne geçilmiştir. Bu sistemin daha faydalı olması için;

 

a) Merkezî vaaz sisteminin bulunduğu il ve ilçelerde sesin pürüzsüz, yeterli ve net bir şekilde nakledilmesi sağlanacaktır.

 

b) Merkezî ve selâtin camiler ile vaaz etmeye ehliyetli olan imam-hatiplerin görev yaptığı camiler, merkezî vaaz sisteminden ayrı tutulacaktır.

 

c) Merkezî vaaz sistemi bulunan il ve ilçelerde, müftülüklerce belirlenecek belirli bir vakitte ehil görevlilerimiz tarafından Kur’ân-ı Kerîm baştan itibaren okunacak ve okunan âyet-i kerimelerin anlamı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân-ı Kerîm Meâli”nden verilecektir.

 

d) Yüz yüze vaazın yaygınlaştırılması amacıyla; Başkanlıkça yürütülmekte olan çalışmalara paralel olarak gerekli eğitimi almış olan personelin görev yaptığı camiler merkezi sistemden ayrılacaktır. Ayrıca diğer cami görevlilerinin de kendi camilerinde vaaz etmeleri teşvik edilecek, bu hususta kendilerine gerekli bilgi ve eğitim desteği sağlanacaktır.  

 

 

Vaaz ve irşat ekipleri

 

1) İl Vaaz ve İrşat Kurullarınca hazırlanacak program dahilinde yeteri kadar vaaz ve irşat hizmeti götürülemeyen ilçe, belde ve köylere yönelik olarak yılda 20 (yirmi) günden az olmamak üzere İl Özel Vaaz ve İrşat Ekipleri kurulacaktır.

 

2) Bu ekibe öncelikle vaizlerden oluşturulacak, yeterli vaizi bulunmaması halinde vaaz etme ehliyet ve niteliğine sahip diğer görevlilerden de istifade edilebilecektir.

 

3) İrşat ekipleri; göreve çıkmadan önce il müftüsünün başkanlığında toplanarak hizmetin usûl ve prensiplerini belirleyecekler, görev sonunda tekrar toplanarak yapılan irşat hizmetinin bir değerlendirmesini yapacaklardır.

 

4) İrşat ekipleri; görev yapacakları yerlerde dinî konularda halkımızı aydınlatacaklar, özellikle, irşat hizmeti götürülecek yerde yaygın olan dinen uygun olmayan konular ile bid’at ve hurafelere karşı mücadele, zararlı ve yıkıcı faaliyetlere karşı önlemler ile içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş, kan davası, kadın ve çocuğa karşı şiddet, töre cinayeti gibi dinen yasak olan hususlar ve vatan sevgisi, yurt savunması, kardeşlik, birlik, sevgi ve barış gibi konulara ağırlık vereceklerdir.

 

5) Söz konusu ekipler için oluşturulan irşat programları uygulamaya konulmadan en az 10 gün önce ilgili müftülük tarafından Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilecektir.

 

 

Hutbe Komisyonu

 

1. Teşekkülü

 

a.    “Hutbe Komisyonu”, yurt içinde valilik, yurt dışında büyükelçilik/başkonsolosluk onayı ile en az dört, en fazla yedi kişiden oluşturulur.

 

b.    İl müftüsünün başkanlığında oluşturulan yurt içindeki komisyonlarda, müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, başvaiz, uzman vaiz, vaiz, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, baş Kur’an kursu öğreticisi, uzman Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi, baş imam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip gibi dini yüksek öğrenim görmüş personel görevlendirilir. Yeterli sayıda dini yüksek öğrenim görmüş personel bulunmaması halinde tahsili buna en yakın olan diğer okul mezunlarından da üye seçilebilir. Lisansüstü eğitim yapmış olmak tercih sebebidir.

 

c.    Din hizmetleri müşavirinin/ataşesinin/koordinatör din görevlisinin başkanlığında oluşturulan yurt dışındaki komisyonlarda ise, ataşe ve/veya din görevlileri yer alır.

 

 

2. Görevleri

 

a.    Komisyon, yurt içinde ilçe müftüleri, yurt dışında ise ataşeler/koordinatör din görevlileri/din görevlileri ile yapılacak istişari toplantıda hutbe konularını belirleyerek üçer aylık plânlama ve düzenleme yapar.

 

b.    Belirlenen konularda din görevlileri arasında hutbe yazma yarışması açar.

 

c.    Gerektiğinde komisyon üyeleri hutbe hazırlayabileceği gibi, sipariş yoluyla da hazırlatabilir.

 

d.    Hazırlanan hutbeleri değerlendirerek seçimini yapar.

 

e.    Okunmaya değer görülen hutbe sahiplerini ödüllendirir ve ödüllerin miktarını mahalli imkanlara göre belirler. Komisyon üyeleri tarafından hazırlanan hutbeler için ödül verilmez.

 

f.     Hutbelerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde Ek: 2’de yer alan “Hutbe Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri”ni dikkate alır.

 

g.    Hutbelerin mevsim ve çevre şartları da dikkate alınarak kısa ve özlü olmasına dikkat edilir.

 

h.    Komisyon başkanı, seçilen hutbelerin sorumluluk alanındaki bütün camilere zamanında ulaştırılmasını ve usulüne uygun olarak okunup okunmadığının denetimini sağlar.

 

i.       Komisyon, hutbelerle ilgili geri bildirimler alır ve değerlendirir.

 

j.      Yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinden birinci derecede komisyon başkanı sorumludur.

 

 

 

Hutbenin Hazırlanışı ve Okunuşu

 

1. Cuma ve bayram hutbelerinin hazırlanmasında şu hususlara uyulur:

 

a.    Cuma ve bayram günlerinde imam-hatipler, Başkanlıkça hutbe gönderilmesi halinde bu hutbeyi, değilse “Hutbe Komisyon”larınca hazırlanan ve okunması uygun görülen hutbeleri okurlar.

 

b.    İlçe müftülükleri ihtiyaç halinde hutbe komisyonunca hazırlanan hutbenin içeriğinde, komisyonun uygun görüşü ile değişiklik yapabilir.

 

c.    İmam-hatipler hutbe komisyonunca belirlenen konularda hazırladıkları hutbeleri, komisyonun uygun görmesi halinde kendi camilerinde okuyabilirler.

 

 

 

2. Hutbelerin okunmasında şu hususlara uyulur.

 

a.    Hutbe, önceden birkaç defa okunmak suretiyle konuya hakimiyet sağlanır,

 

b.    Minbere sarık ve cübbe giyilerek çıkılır, hutbe usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunur,

 

c.    Hutbede gereksiz el-kol hareketlerinden kaçınılır ve ses tonu cemaatin durumuna göre ayarlanır,

 

d.   Hutbelerde şahsiyet ve siyaset yapmaktan, kırıcı, milli ve dini birliği zedeleyici sözlerden sakınılır,

 

e.    Hatipler, Cuma günleri minberde;

 

1) İkinci hutbede Nahl Sûresi’nin 90’ıncı âyet-i kerimesini okumadan önce, Türkçe olarak, “Allahım! İslâm’a ve müslümanlara yardım et! Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru! Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle! Bizi, ana-babamızı ve bütün müminleri bağışla! Şüphesiz sen dualarımızı işitir ve kabul edersin!” şeklinde duâ ederler,

 

2) Nahl Suresi’nin 90’ıncı âyet-i kerimesinin lafzını okuduktan sonra, "Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı/yararlı amelleri en güzel bir şekilde yapmayı, akrabalara yardım etmeyi emrediyor, her türlü edepsizlik ve çirkinliği, haram ve kötülüğü, azgınlık ve zulmü yasaklıyor. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor." (önceki hali) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”(Başkanlığın meali) şeklinde meâlini de verirler.

 

f.     İrticalen hutbe okunması kesinlikle önlenecek, iklim şartları ve mesai saatleri dikkate alınarak hutbeler kısa okunacak, Arapça bölümleri dâhil on dakikayı geçmeyecektir.

 

 

Konferans, sempozyum ve paneller

 

Konferans, sempozyum ve panel gibi etkinlikler yoluyla cami dışında da topluma İslâm Dini’nin itikat, ibadet ve ahlâk esaslarının doğru ve sağlıklı bir şekilde öğretilmesi, bu hizmetin yürütülmesinde akademik çalışma yapanlarla, tanınmış din, ilim ve sanat adamlarından istifade edilmesi Başkanlığımızın irşat hizmetlerinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu çerçevede;

 

1) İl ve ilçe müftülüklerince yıl içerisinde düzenlenecek konferans, sempozyum ve paneller konusunda aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır:

 

a) Eğitim, kültür, okullaşma oranı, ekonomik durum ve yaş seviyesi gibi irşat kriterleri dikkate alınarak konferans, sempozyum ve panel konuları il ve ilçelerde uygulanacak şekilde ilgili müftülüklerce belirlenecektir.

 

b) Müftülükler bu çalışmalarında; bölgelerindeki üniversite ve ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, imam-hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri, ilköğretim okulları ve liselerin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile Başkanlık üst düzey personeli, müftü, müftü yardımcısı, vaiz, müdür ve yetenekli diğer Başkanlık personelinden de istifade edebileceklerdir.

 

c) Gerçekleştirilecek konferans, sempozyum panel ve diğer etkinlikler, ilgili müftülüklerce il ve ilçelerde uygun bir şekilde ilan edilerek halka duyurulacaktır.

 

ç) Kutlu Doğum ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gönderilecek Başkanlık talimatlarında tespit edilecek konularda da ayrıca konferans, sempozyum ve paneller düzenlenecektir.

 

d) Müftülüklerce düzenlenen söz konusu faaliyetlere konuşmacı olarak davet edilenlerin ulaşım, konaklama vb. giderleri mahalli imkanlarla karşılanacaktır.

 

e) İl müftülüklerince; düzenlenecek konferans, sempozyum ve panellerin konuları, konuşmacıları ve tarihleri Din Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine gerçekleşme tarihinden en az on gün önce işlenecektir. Söz konusu programa işlenen etkinlikler web’de ilan edileceğinden kaydedilen bilgilerden ilgili müftülük sorumludur.

 

f) Söz konusu programa yüklenen bilgilerin bir çıktısı alınarak dosyasında muhafaza edilecek ve uygulama için ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır. Ayrıca Başkanlığa yazılı olarak gönderilmeyecektir.

 

 

Radyo ve Televizyon Programları

 

1) Müftülüklerimiz talep olması halinde radyo ve televizyonlarda dini muhtevalı programlar düzenleyebileceklerdir.

 

2) Bu programlar mülki amirin onayı ile yapılacaktır.

 

3) Radyo ve televizyon programlarında görev alacak Başkanlığımız personelinden il müftüleri Başkanlığımızdan, diğer personel ise mülki amirden izin alacaktır.

 

4) Radyo ve televizyon programları gerçekleşme tarihinden en az 10 gün önce Din hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilecektir.

 

 

 

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri

 

1- Kutlu Doğum Haftası ile ilgili etkinlikler Kutlu Doğum ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yönetmeliğindeki hükümler ile her yıl Kutlu Doğum Haftası öncesinde Başkanlıkça gönderilen talimattaki esaslara uygun olarak haftayla ilgili faaliyetler yapılacaktır.

 

2- Kutlu Doğum Haftasında il ve ilçe müftülükleri tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler elektronik ortamda Başkanlığımıza gönderilecektir.

 

Bid’at ve hurafelerle mücadele

 

1) İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, müspet ilme ve akla en büyük değeri veren Yüce İslâm’ın aydınlığından yararlanan bir coğrafyada; bazı bölgelerde ve yörelerde, insanları hayrete hatta dehşete düşürecek tarzda bid’at ve hurafelerin taraftar bulmasını, özellikle türbe ziyaretlerinden şifa istenmesini, dilekte bulunulup ağaçlara bez ve çaput bağlanılmasını, nazar boncuğu vb. şeylerden medet dilenilmesini, akılla, mantıkla ve Dinimizle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Kur’ân-ı Kerîm’in ve Peygamberimizin sahih sünnetinin doğru anlaşılmasını sağlamak, Dinimizin yasakladığı hurafelerin inançlarımıza karışmaması için gerekli tedbirleri almak, vatandaşlarımızı bid’at ve hurafeler konusunda bilgilendirmek, onları dinî konularda aydınlatmak, Başkanlığımız mensuplarının en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bid’at ve hurafelerin yaygın olduğu yerlerin başında gelen türbe ve kabirlerdeki yanlış uygulamaları önlemek amacıyla;

 

a) Mahallî TV ve radyolarda zaman zaman gerçekleştirilecek programlarda konu halka anlatılacak, vaaz ve hutbeler yoluyla vatandaşlarımız bilgilendirilecek, konferans, panel, sempozyum vb. toplantılar düzenlenerek cami dışında da aydınlatma faaliyetleri sürdürülecektir.

 

b) Milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik bid’at ve hurafeler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

c) Türbelere Ek-1 uyarı levhaları konulacaktır

 

ç) Din İşleri Yüksek Kurulu’nca hazırlanan kabir ziyareti ve adabı konusunda Ek-2 dikkate alınarak mahallî TV ve radyolarda zaman zaman gerçekleştirilecek programlar, vaaz ve hutbeler yoluyla vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

 

İhtidâ işlemleri

 

1) İhtida etmek isteyen kimse; ilgili mevzuat gereğince bir dilekçe ekinde, dört adet fotoğraf ile yurt içinde mahallî müftülüğe, yurt dışında ise dilekçe, kimlik belgesi ve üç adet fotoğraf ile Din hizmetleri müşavirliğine veya ataşeliğine müracaat edecek, müftü/müşavir/ataşe tarafından müslüman olmak isteyene usulüne uygun şekilde (Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “İhtidâ Merasimi” konulu 28/02/1968 tarihli ve 27 no’lu kararı) gerekli telkin yapılacak ve Dinimiz hakkında özlü bilgiler verilecektir.

 

2) İhtidâ belgeleri, çerçeve desenli kuşe kağıt ve birinci hamur kağıt olmak üzere iki türde hazırlanmıştır (Ek-3,4). Her mühtedi için yurt içinde ve yurt dışında üç nüsha belge düzenlenecektir. Bunlardan, kuşe kağıt olan Türkçe-İngilizce İhtidâ belgesi mühtediye verilecektir. Birinci hamur kağıt olan Türkçe belgelerden biri Başkanlığa bir üst yazıyla ve “GİZLİ” kaydıyla gönderilecek, bir nüshası da müftülük, müşavirlik ve ataşeliklerde dosyalanacaktır. İhtidâ edenlerle ilgili bilgiler ayrıca, “İhtidâ Defteri”ne kaydedilecektir.

 

3) İhtidâ Belgesi ve İhtidâ Defteri arşiv malzemesi olduğundan, sıhhatli bir şekilde muhafaza edilecektir.

 

4) İhtidâ edenler, isimlerini değiştirmek istedikleri takdirde, yeni isimlerinin nüfus kütüğüne tescili için mahkemeye müracaatla karar aldıracaklardır.

 

Hac, umre ve yurtdışında yaşayanlara sunulacak irşat hizmetleri.